Privacy Statement

Lees hier meer over onze privacy statement en hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens

Ç&Q respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Ook draagt C&Q er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons, via welk kanaal dan ook, door klanten en kandidaten wordt verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Ç&Q gebruikt deze informatie om kandidaten te infomeren en in contact te brengen met onze opdrachtgevers (klanten). Informatie wordt alleen doorgegeven na voorafgaand overleg met de kandidaat.

Door uw persoonsgegevens aan ons toe te vertrouwen gaat u er mee akkoord dat Ç&Q uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Klanten en kandidaten mogen altijd weten welke informatie Ç&Q over hen bewaart. U kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Dat kan door contact met ons te zoeken via onze mailadressen zoals op deze site weergegeven.

 

Privacy Statement Ç&Q Executive Search

In het Privacy Statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden gebruikt en beschermd. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op  17 mei 2018.

Ç&Q Executive Search (Ç&Q) is een bedrijf actief in Executive Search. Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Dit betreft persoonsgegevens van opdrachtgevers en (potentiele) kandidaten.

Veiligheid en privacy staan bij Ç&Q hoog in het vaandel. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij gaan hier zeer discreet mee om, omdat uw vertrouwen in onze reputatie voor ons van grote waarde is. Alleen als wij hier overleg met u over gehad hebben en expliciete toestemming hebben om uw gegevens te delen, delen wij die met onze opdrachtgever in het kader van een concrete executive search opdracht dan wel een vrije introductie.

 

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerkingen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens voor onze dienstverlening.

Meer specifiek verzamelen wij persoonsgegevens onder meer om:

 1. u informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 2. ter identificatie van personen;
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht/aanstelling, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.;
 4. ter voorbereiding van assessments en testen;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

 

We verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Meer specifiek gaat het met name om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum en plaats, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV)
 • Diploma’s en certificaten
 • Informatie over werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die zijn gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Gegevens over persoonlijk en professioneel leven die publiekelijk beschikbaar zijn via social mediaservices (openbare bronnen) of anders op internet die van belang kunnen zijn voor uw kwalificatie voor een bepaalde uitvoerende of soortgelijke (management) functie
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

 

Ç&Q legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor expliciet toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over onder andere persoonlijke voorkeuren, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid,  lidmaatschap vakvereniging, etc. Ç&Q zou eventuele bijzondere persoonsgegevens kunnen verwerken indien u ervoor gekozen heeft deze te delen.

 

Bewaartermijn gegevens

Ç&Q bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, met en maximum van 5 kalenderjaren, is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Ç&Q kan na uw toestemming uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensbewerkers (software leverancier/data base systeem) of overheidsinstanties.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd in dit Privacy Statement bij Verzamelde gegevens en doeleinden verwerkingen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, aan de database Catsone waarin de gegevens zijn opgeslagen. Ç&Q heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Inzage en wijziging van gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment laten weten dat u uw gegevens wilt inzien, aanvullen, wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via een van onze mailadressen zoals genoemd op de website. Wij geven dan binnen 4 weken een schriftelijke reactie.

 

Beveiliging van gegevens

Ç&Q zet zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. Wij zorgen voor passende technische, organisatorische en fysieke beveiliging van de gegevens van opdrachtgevers en kandidaten. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers zijn wij met hen overeengekomen dat zij de gegevens eveneens optimaal beschermen.

 

Doorgifte gegevens buiten EU

Ç&Q kan gebruik maken van diensten van derden in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die geplaatst zijn buiten de Europese Unie. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van dienstverlening door Ç&Q geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

 

Website

Ç&Q blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) bezoekt. Door middel van deze informatie is Ç&Q in staat de kwaliteit van haar website te optimaliseren. Ç&Q zal de door u verstrekte informatie niet verkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden.